Problemen met belastingen te betalen ?

Wanneer u tijdelijke problemen ondervindt om uw belastingen en andere schulden aan de F00 Financiën te betalen, kan u vragen om deze schulden gespreid over een periode van maximum 12 maanden te mogen afbetalen. Maar wat moet u doen als de schuld te hoog is en niet kan afbetaald worden binnen de 12 maanden? Dan bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op de proce­dure van de ‘administratieve schuldenregeling” (ASR).

Wat zijn de voordelen van deze procedure?

Bij een positieve beslissing kan de fiscus u een bijkomende beta­lingstermijn toestaan die kan gaan tot maximum 60 maanden na ontvangst van de aanvraag. Naast deze verlengde termijn kan de fiscale administratie u ook nog bijkomende gunstmaatregelen toe­kennen zoals een vrijstelling van de nalatigheidsintresten.

Wat zijn de voorwaarden om een beroep te kunnen doen op deze procedure?

– U heeft hoofdzakelijk schulden bij de F00 Financiën en dus geen belangrijke achterstallige schulden bij andere schuldeisers. Het afbetalingsplan gespreid over 12 maanden werd gewei­gerd omwille van de onmogelijkheid om af te betalen binnen deze termijn.

Hoe dien ik deze aanvraag in?

In eerste instantie vraagt u een afbetalingsplan via het portaal Myminfinbe of via het infocentrum dat bevoegd is voor uw woon­plaats.

Wanneer deze aanvraag negatief wordt beoordeeld, kan u zich wenden tot de Gewestelijke Directeur van het regionaal invorde­ringscentrum van uw woonplaats om een ASR te bekomen. Deze laatste zal u informeren over de stappen die u moet zetten voor de aanvraag.