Algemene verkoopsvoorwaarden Admical

Alle vervallen en niet betaalde sommen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 12% bruto per jaar, te rekenen vanaf de vervaldag met een minimum van 100,00 EUR en verhoogd met de eventuele administratie- en rechtsplegingkosten.

In geval van niet betaling van bedragen die verschuldigd zijn behoudt de beroepsbeoefenaar zich het recht voor 14 dagen na een per aangetekend schrijven verstuurde verwittigingbrief, zijn prestaties te schorsen tot wanneer de schuld volledig is betaald.

Alle betwistingen over de gevorderde bedragen moeten schriftelijk aan de beroepsbeoefenaar geprotesteerd worden binnen een termijn van 8 werkdagen vanaf de datum van versturing van de ereloonstaat.

Na die termijn wordt de schuldvordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd.

Alle geschillen die mochten rijzen omtrent de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van de plaats waar het kantoor van de beroepsbeoefenaar is bevestigd.

In geval van kennelijke tekortkomingen van één of beide partijen kan door beide partijen, mits aangetekend en gemotiveerd schrijven, onmiddellijk een einde gesteld worden aan huidige overeenkomst.