Nieuwe Starters vennootschap?

Op voorstel van Sabine Laruelle, minister van kmo’s en zelfstandigen (zie foto), Stefaan De Clerck, minister van Justitie en Vincent Van Quickenborne, minister voor ondernemen en vereenvoudigen, heeft de ministerraad van 24 april 2009 het voorontwerp van wet goedgekeurd die het vennootschapsrecht aanvult met een nieuwe vennootschapsvorm, de Starter-bvba.

Door deze wetsherziening moet een beginnende ondernemer gemakkelijker toegang krijgen tot de voordelen die een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te bieden heeft: afscherming van privébezit en familiebezit tegen het ondernemingsrisico, en over het algemeen een gunstiger fiscaal statuut dan voor natuurlijke personen.

De oprichting van de Starter-bvba is gebonden aan een aantal voorwaarden:
1. Deze vennootschapsvorm is enkel mogelijk voor natuurlijke personen die hun activiteit starten. De beperkte aansprakelijkheid geldt slechts voor de oprichting van één Starter-bvba. De hoofdeljke aansprakelijkheid blijft bestaan voor verbintenissen aangegaan door iemand die meerdere Starter bvba’s opricht, of een Starter-bvba en een of meerdere bvba’s, nv’s…

2. De Sta rter-bvba is voorbehouden aan ondernemers die maximaal een equivalent van 5 voltijdse werknemers te werk stellen. Wil de ondernemer een 6de werknemer aanwerven, dan moet hij zijn Starter-bvba omvormen naar een bvba.

3. De overdraagbaarheid van titels tussen levenden is beperkt zoland de onderneming de gunstige Starter-bvba behoudt.

4. Het kapitaal bedraagt minimum 1 euro en maximaal 18.550 euro (het minimumkapitaal van de gewone bvba). Een vennootschap opgericht met een kapitaal boven de 18.550 euro kan niet genieten van het statuut van de Starter-bvba.

5. Het minimum vereist kapitaal moet toegelicht worden in een financieel plan dat wordt opgemaakt samen met een boekhouder, externe accountant, bedrijfsrevisor of door een daartoe door de Koning erkende instelling of organisatie. De Koning kan ook de essentiële criteria, waaraan een financieel plan dient te beantwoorden, vastleggen.

6. De oprichtersaansprakelijkheid blijft ook in de Starter-bvba bestaan. Hierdoor behouden de schuldeisers de mogelijkheid tot verhaal in geval van faillissement tijdens de eerste 3 jaren. Vanaf drie jaar na de oprichting zijn de vennoten hoofdelijk gehouden jegens belanghebbenden voor het verschil tussen 18.550 euro en het bedrag van de inschrijvingen.

7. Als tegengewicht voor de vrijmaking van een reëel startkapitaal wordt de verplichting tot aanlegging van een wettelijk reservefonds behouden en wordt de reserveringsplicht opgetrokken tot 25% van de jaarlijkse nettowinst en dit tot de som van het geplaatst kapitaal en het bedrag van het reservefonds 18.550 euro heeft bereikt of de vennootschap omgevormd wordt naar een volwaardige bvba.

8. De Starter-bvba is een vennootschapsvorm die slechts tijdelijk verleend wordt. De Starter-bvba moet binnen een termijn van maximaal 5 jaar het statuut van (gewone) bvba aannemen. De overgang van Starter-bvba naar bvba gebeurt volgens de normale regels van een statutenwijziging en gaat gepaard met een kapitaalverhoging