6% BTW voor gebouwen – een overzicht

1. Uitbreiding gunsttarief 6% tot eind 2009 naar nieuwbouw
– van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 geldt het 6%-tarief ook voor nieuwbouw
– enkel op een schijf van maximaal 50.000 euro (excl BTW). Besparing voor de bouwheer: 7500 euro. Voor zover dit bedrag in de loop van 2009 gefactureerd wordt (kan in om één factuur of verschillende facturen voor een totaal van 50.000 EUR), hoeft het dus niet te gaan om de ‘eerste’ schijf.
– enkel voor werken in onroerende staat die betrekking hebben op de ‘oprichting’ van een woning, met inbegrip van het installeren van een centrale verwarming, enzovoort. Herstellingswerken lijken – zoals de tekst is opgemaakt – uitgesloten.
– de werken moeten worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer
– het tijdstip waarop de belasting opeisbaar wordt (= wanneer de dienst is voltooid), moet zich voordoen voor de eerste ingebruikneming van het gebouw en uiterlijk op 31 december 2009
– enkel voor woningen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor privédoeleinden en waar de bouwheer zijn domicilie zal hebben. Het gebouw mag dus niet worden verhuurd. Dat de bouwheer nog andere woningen heeft, is geen probleem. Let wel: de ‘domicilie’-voorwaarde moet vijf jaar lang gerespecteerd worden, dus tot 31 december van het vijfde jaar volgend op het jaar van eerste ingebruikneming van de woning. Doet er zich gedurende deze vijf jaar een wijziging voor, dan moet de bouwheer binnen de maand vanaf de datum waarop de wijziging plaatsvindt het bevoegd BTW-controlekantoor hiervan in kennis stellen en het genoten belastingvoordeel terugstorten aan de staat.
Formaliteiten:

– schriftelijke verklaring van de bouwheer bij het BTW-controlekantoor (voor de BTW opeisbaar wordt) waarin hij meldt dat het gebouw hetwelk wordt opgericht uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd is voor privéwoning en dat de bouwheer daar zal gedomicilieerd zijn + kopie hiervan aan aannemer overhandigen
– kopie van de bouwvergunning en het aannemingscontract indienen
– aannemer moet op de factuur de verklaring van de bouwheer aan het controlekantoor melden
– Aannemer moet uiterlijk de laatste werkdag van de maand na die waarin de factuur met toepassing van het verlaagd tarief werd uitgereikt een kopie van de factuur overmaken aan het bevoegd BTW-controlekantoor

2. BTW 6% ook bij verkoop van een nieuwbouwwoning
– De verkoop of de vestiging van een zakelijk recht op een nieuwe woning die hoofdzakelijk zal worden aangewend als privéwoonst en waar de koper zijn domicilie zal hebben, komt ook in aanmerking voor het verlaagd tarief (eveneens beperkt tot een schijf van maximaal 50.000 euro).

Voorwaarden:
– alvorens de BTW opeisbaar wordt, moet degene die het gebouw levert of het recht overdraagt een verklaring indienen bij het bevoegd BTW-controlekantoor. In de verklaring moet bevestigd worden dat het gebouw hoofdzakelijk zal worden aangewend als privéwoonst en dat de koper er zijn domicilie zal hebben;
– de koper of de verkrijger van het recht moet de verklaring aanvullen en ondertekenen;
– het dubbel van de uitgereikte factuur moet eveneens melding maken van het feit dat de woning als privéwoonst zal worden aangewend en dat de koper daar zijn domicilie zal hebben; Ook hier moet de ‘domicilie’-voorwaarde gedurende vijf jaar gerespecteerd worden, dus tot 31 december van het vijfde jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming van het gebouw door de verkrijger. Doet er zich gedurende deze vijf jaar een wijziging voor, dan moet de bouwheer binnen de maand vanaf de datum waarop de wijziging plaatsvindt het bevoegd BTW-controlekantoor hiervan in kennis stellen en het genoten belastingvoordeel terugstorten aan de staat.
– uiterlijk op de laatste werkdag van de maand volgend op die waarin de factuur met toepassing van het verlaagd tarief werd uitgereikt, moet de verkoper een kopie van de factuur overmaken aan het bevoegd BTW-controlekantoor.
– De woning mag op 1 januari 2009 nog niet in gebruik zijn genomen.
– De levering van de woning moet plaatsvinden uiterlijk op 31 december 2009. Wanneer de factuur voor de levering dan pas begin 2010 wordt uitgereikt, kan het verlaagd tarief worden toegepast op een schijf van 50.000 euro.

3. De bestaande regeling ‘6% BTW op renovatiewerken’ blijft tot 31 december 2010
– de woning moet minstens vijf jaar oud zijn;
– de werken moeten worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer;
– het gebouw moet na de werkzaamheden hoofdzakelijk (= minstens 50%) worden aangewend als privéwoonst;
– de factuur moet duidelijk vermelden waarop het verlaagd tarief van toepassing is. Dit moet gebaseerd zijn op het attest van de bouwheer.
– werkzaamheden zoals renovatie, rehabilitatie, verbetering, omvorming, herstelling of onderhoud van een woning met uitsluiting van nieuwbouw.
– Mits een aantal voorwaarden voldaan zijn, ook voor werkzaamheden aan woningen van mindervaliden.

4. Publieke sociale woningbouw 6% ipv 12%
– tot eind 2009 wordt 12% BTW verlaagd tot 6%.
– de bestaande uitsluitingen van het 12%-tarief blijven van kracht en blijven onderworpen aan het tarief van 21%.

5. BTW 6% bij afbraak en heropbouw om verkrotting tegen te gaan, uitgebreid naar hele land
– sinds 2007 was 6% van toepassing bij afbraak en heropbouw van gebouwen in 32 opgesomde steden.
– Nu uitgebreid naar het hele land.

6. Uitsluitingen
De bestaande uitsluitingen blijven behouden. Het verlaagd tarief is bijgevolg niet van toepassing op:

– onroerende werkzaamheden m.b.t. zwembaden, sauna’s, tennisterreinen, golfbanen, enzovoort;
– werken in onroerende staat die geen betrekking hebben op de woning maar die betrekking hebben op tuinaanleg, oprichten van afsluitingen tussen woonpercelen, enzovoort;
– het ereloon van de architect (zijn ‘diensten’, geen ‘werken’)
– werken in onroerende staat m.b.t. woningen die verkocht zijn onder toepassing van het verlaagd tarief (schijf van 50.000 EUR) zijn uitgesloten van het verlaagd tarief