Verkoop Nieuwbouw met BTW?

Een gebouw wordt voor de BTW als nieuw beschouwd tot 31 december van het tweede jaar volgend op de ingebruikneming of de eerste inbezitneming van dat gebouw.

Bijvoorbeeld : Huis wordt ingebruikgenomen op 17/10/2008. Dit huis KAN verkocht worden met BTW tot 31/12/2010.

Een nieuw gebouw is daarom voor de toepassing van de BTW een gebouw dat wordt verkocht
– hetzij op plan
– hetzij tijdens de oprichting ervan (dus vóór de ingebruikneming)
– hetzij na de ingebruikneming ervan, maar dan op voorwaarde dat de verkoop plaatsvindt uiterlijk op 31 december van het tweede jaar volgend op de ingebruikneming of de eerste inbezitneming.

De verkoop moet gebeuren door een BTW-belastingplichtige.
Vervolgens is vereist dat de verkoop van de nieuwe woning gebeurt door een verkoper die daarbij optreedt als “BTW-belastingplichtige”. Het gaat hierbij gewoonlijk om een beroepsoprichter van nieuw gebouwen, voorbeeld een aannemer of een bouwpromotor, van wie de activiteit bestaat in het geregeld oprichten en/of verkopen van nieuwe gebouwen. In dat geval is de verkoop van het gebouw automatisch en verplicht aan BTW onderworpen.

Al wie niet een regelmatige verkoper is van nieuwe gebouwen en die toevallig een nieuw gebouw wenst te verkopen, kan er vrijwillig voor kiezen om de verkoop van dat gebouw aan BTW te onderwerpen (in plaats van aan het registratierecht). Dit geldt dus ook voor particulieren.

Het voordeel van deze keuze (optie) bestaat er voor de verkoper in dat hij de BTW die hijzelf moest betalen voor de bouw van de woning, kan recupereren door hem in aftrek te brengen van de BTW die de koper van de nieuwe woning aan hem zal betalen.

De koper van zijn kant betaalt echter een BTW gelijk aan 21% in plaats van een registratierecht dat naargelang de ligging van het onroerend goed gelijk is aan 10% of 12,5%.

Om deze optie rechtsgeldig te kunnen uitoefenen zijn een aantal formaliteiten te vervullen : informeer daarom tijdig, dit wil zeggen nog vóór de opstelling van de akte van onderhandse verkoop of “compromis”, bij het bevoegde BTW-controlekantoor van uw woonplaats of bij de notaris die de verkoop begeleidt.

Wordt de keuze om onder het BTW stelsel te verkopen immers niet (tijdig) gemaakt dan is de verkoop automatisch onderworpen aan het registratierecht