Hoofdelijk aansprakelijk als bestuurder/zaakvoerder van een vennootschap ?

Klopt het dat ik als bestuurder of zaakvoerder van een vennootschap kan gedwongen worden uit eigen zak de eventuele achterstallige bedrijfsvoorheffing, achterstallige btw of sociale bijdragen van die vennootschap te betalen?

Dat klopt inderdaad, zij het wel in specifieke situaties. Zo wordt de aansprakelijkheid voor achterstallige sociale bijdragen gekoppeld aan (de niet-naleving van) een communicatieplicht. Als uw vennootschap schulden heeft bij de RSZ, kan de RSZ u de gegevens vragen van uw klanten of andere derden die u nog geld verschuldigd zijn. Indien u deze gegevens niet overmaakt of onjuiste gegevens bezorgt, kan u persoonlijk en hoofdelijk worden aangesproken voor de achterstallige bijdragen. Bijkomende voorwaarde is dat de vennootschap de sociale bijdragen van minstens 2 opeisbare kwartalen tijdens de voorbije 12 maanden niet heeft betaald en hiervoor geen minnelijke aanzuiveringsregeling heeft die zij stipt naleeft.

Bij achterstallige fiscale schulden riskeert u persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden indien het niet-betalen van bedrijfsvoorheffing of btw te wijten is aan een fout die u begaan hebt bij het besturen van de vennootschap. Indien de vennootschap herhaaldelijk nalaat te betalen, geldt er een vermoeden van schuld. Er is sprake van een herhaaldelijke inbreuk wanneer de vennootschap binnen een periode van 1 jaar minstens 2 keer niet betaalt ingeval van trimestriële betaling of tenminste 3 keer niet betaalt ingeval van maandelijkse betaling.