Nieuwe regeling studentenarbeid vanaf 01/01/2012

50 dagen studentenarbeid
Studenten kunnen met toepassing van de solidariteitsbijdrage voortaan gedurende 50 dagen per kalenderjaar studentenarbeid verrichten bij één of meer werkgevers. Tot en met 2011 geldt het RSZ-vriendelijk statuut slechts voor een periode van 23 dagen tijdens de maanden juli t.e.m. september en nog eens 23 dagen gedurende de rest van het kalenderjaar. Het onderscheid tussen de periode juli-september en de rest van het jaar bestaat in de nieuwe regeling niet meer.

Eenmaal de grens van 50 dagen overschreden is, kan de student voor de rest van het kalenderjaar bij geen enkele werkgever meer tewerkgesteld worden onder solidariteitsbijdrage.
In het geval de werknemer bij meerdere werkgevers als student werkt en het aantal wordt overschreden zijn er gewone RSZ-bijdragen verschuldigd vanaf dag 51, voor zover de werkgever, die de 50 dagen overschrijdt, de dagen van studentenarbeid correct aangeeft in de dmfa, dus een aangifte t.e.m. de 50ste dag met solidariteitsbijdrage en het surplus met gewone RSZ-bijdragen. Gebeurt er geen juiste aangifte, dan zijn alle dagen gepresteerd bij deze werkgever volledig RSZ onderworpen.
Werkt de student slechts bij één werkgever en worden de 50 dagen overschreden, dan zijn volgens de letterlijke lezing van het Koninklijk Besluit alle gewerkte dagen als student onderworpen aan volledige RSZ-bijdragen.

Solidariteitsbijdrage
Eén van de grote voordelen van het werken met studenten bestaat erin dat er op hun loon heel lage RSZ-bijdragen verschuldigd zijn, de zogenaamde “solidariteitsbijdrage”.
Daar waar er t.e.m. 2011 twee solidariteitsbijdragen bestaan, één voor de zomerperiode en één voor de rest van het jaar, wordt deze vanaf 2012 gereduceerd naar slechts één solidariteitsbijdrage die toegepast wordt op alle 50 gewerkte dagen als student.

Deze solidariteitsbijdrage bestaat uit een werkgevers- en een werknemersbijdrage: de patronale bijdrage (die dus bovenop het loon komt) bedraagt 5,42 % en de werknemersbijdrage (die in mindering wordt gebracht van het brutoloon) 2,71 %, samen 8,13 %. Beide bijdragen worden berekend aan het brutoloon aan 100% (zowel voor arbeiders als voor bedienden).
Allicht zal de werkgeversbijdrage op 1/1/12 met 0,01% verhogen ter financiering van het Asbestfonds, zoals ook reeds gebeurd is bij de huidige solidariteitsbijdrage, waardoor de totale solidariteitsbijdrage 8,14% zal bedragen.

Naast de limiet van 50 dagen studentenarbeid per jaar, moet, voor de toepassing van de solidariteitsbijdrage, de student tewerkgesteld worden met een studentenovereenkomst en mogen er, vanaf 2012 ook in de maand september, geen prestaties geleverd worden gedurende de periodes van verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstellingen.

Dimona
Vanaf 1 januari 2012 moeten werkgevers in de dimona-aangifte naast de datums van in- en uitdiensttreding tevens het aantal dagen, zoals bepaald in de studentenovereenkomst, vermelden waarop ze de student zullen tewerkstellen. De dimona gebeurt per kalenderkwartaal.

Het uitvoeren van de dimona gebeurt uiterlijk op het ogenblik waarop de student begint te werken. In het begin van het kalenderjaar kunnen werkgevers reeds dimona’s doen voor het ganse jaar. Indien werkgevers reeds weten op welke datums ze hun student zullen tewerkstellen is het interessant om de dimona zo vroeg mogelijk te verrichten aangezien voor de telling van de 50 dagen het ogenblik van de dimona, en niet het ogenblik van de effectieve tewerkstelling, telt.

Na het verrichten van de dimona krijgt de werkgever een melding van het aantal dagen waarvoor reeds een dimona uitgevoerd werd.
Werkgevers kunnen in het geval de student minder dagen gewerkt zou hebben, het aantal opgegeven dagen nog wijzigen tot uiterlijk de vervaldag van de DMFA-aangifte waarin de aangegeven dagen vallen. Ze doen dit spontaan of na verzoek van de student.

Voorlopig kunnen geen dimona’s gedaan worden met een begin- of einddatum in 2012. Vanaf 1/12/11 zijn aangiftes van studenten in 2012 opnieuw mogelijk. Voor een studentencontract waarvan de einddatum volgens de arbeidsovereenkomst valt in 2012, moet de dimona dus voorlopig 31/12/11 als einddatum vermelden.

Maximumduur van een studentenovereenkomst
Studenten die bij een bepaalde werkgever sedert een periode van minstens 6 maanden werken kunnen geen studentenovereenkomst meer sluiten bij deze werkgever. Een tewerkstelling zonder studentenovereenkomst heeft tot gevolg dat de solidariteitsbijdrage niet toegepast kan worden. Vanaf 1/1/12 wordt deze duur opgetrokken van 6 maanden naar 12 maanden. Vanaf deze datum geldt bijgevolg de regel dat een student die een arbeidsovereenkomst afgesloten heeft voor een duurtijd van 12 maanden of meer tewerkgesteld wordt met een arbeidsovereenkomst voor arbeiders of bedienden voor deze tewerkstelling.

Kinderbijslag
Vanaf september van het jaar waarin de student 18 jaar wordt, mag de student tijdens het eerste, tweede en vierde kwartaal maximum 240 uren per kwartaal werken wil men de kinderbijslag behouden. Tijdens het derde kwartaal gelden geen beperkingen.

Bij een overschrijding in het eerste, tweede of vierde kwartaal verliest men de kinderbijslagen voor het betreffende kwartaal. Tot en met 31/12/11 geldt dat bij een overschrijding in het tweede kwartaal men naast de kinderbijslagen voor het tweede kwartaal, ook deze voor het derde kwartaal verliest. Vanaf 2012 wordt deze regel opgeheven zodat bij een overschrijding in het tweede kwartaal enkel de kinderbijslag voor het tweede kwartaal kwijtgespeeld wordt.